GDPR - Zpracování informací

Obdobné informace vysvětlené stručně a jasně naleznete také na stránce zaměřené především na problematiku cookies a zpracování dat: https://adnes.cz/stranka/cookies-ochrana-osobnich-udaju
Veškeré dotazy nebo žádosti ohledně ochrany osobních dat, zpracování dat můžete směřovat na email: aramismediasro@gmail.com
Vaše data chráníme s maximálním úsilím a splňujeme nejnovější nařízení a zákony.
GDPR
Prohlášení o zpracování osobních údajů dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a poučení subjektů údajů (dále jen GDPR).
Správce osobních údajů Právnicka osoba s.r.o., NÁZEV: Aramis Media s.r.o. Aramis Media s.r.o., kontaktní adresa pro oblast ochrany osobních údajů: aramismediasro@gmail.com, telefonní číslo: +420 733 680 058 Vás tímto v souladu s čl.12 Nařízení GDPR informuje o zpracování Vašich osobních údajů a o Vašich právech.
Rozsah zpracování osobních údajů Osobní údaje jsou zpracovávány v rozsahu, v jakém je příslušný subjekt údajů správci poskytl, a to v souvislosti a na základě svobodného rozhodnutí v okamžiku navázání obchodního vztahu nebo registrace a dále v rámci smluvního či jiného právního vztahu se správcem, nebo které správce shromáždil jinak a zpracovává je v souladu s platnými právními předpisy či k plnění zákonných povinností správce.
Osobní údaje získáváme od vlastníků osobních údajů (nákupy, registrace, dodávky produktů a služeb, kontaktní formulář z webu, komunikace po telefonu, vizitky apod.). Osobní údaje z veřejných zdrojů jsou využity výhradně pro potřebu realizace obchodního vztahu nebo v souladu se získaným souhlasem od držitele osobního údaje. Osobní údaje shromažďujeme pouze za účelem zpracování objednávky a případným dotazům na zákazníka, upřesnění objednávky apod.
Předmětem zpracování jsou údaje, fakturační a dodací adresa, název firmy, jméno a příjmení, ulice, město, poštovní směrovací číslo, daňové identifikační číslo (tzv. DIČ), identifikační číslo organizace (tzv. IČ), telefonní číslo, Skype kontakt a e-mail. Tyto vyjmenované osobní údaje nejsou v žádném případě poskytnuty dalším osobám, třetím osobám, nejsou využity k dalším marketingovým účelům, jsou to údaje nezbytné pro plnění smlouvy.
V případě souhlasu se zasíláním reklamních / marketingových e-mailů dostává příjemce jednoduchý informační e-mail, souhlas může příjemce kdykoliv odvolat buď přímo kliknutím na odkaz "zrušit odběr " v zaslaném informačním e-mailu, zasláním požadavku na e-mail aramismediasro@gmail.com, nebo telefonicky na telefonním čísle +420 733 680 058.
Zpracování osobních údajů provádí správce za dodržení všech bezpečnostních zásad pro správu a zpracování osobních údajů. Správce garantuje, že budou dodrženy veškeré odpovědnosti při zpracování osobních údajů a práv vlastníka osobních údajů. Ke zpracování dochází prostřednictvím výpočetní techniky, data jsou uložena pod silným heslem a uložení probíhá zabezpečeným šifrovaným přenosem. Za tímto účelem přijal správce taková opatření k zajištění ochrany osobních údajů, zejména opatření proti neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům. Veškerá data jsou shromažďována a ukládána na serverech, které jsou umístěny v zabezpečeném objektu, to se týká také veškerých datových záloh. Všechny údaje jsou chráněny také proti případným elektronickým útokům – HW firewallem a SW zabezpečením přímo na serverech.
Doba zpracování osobních údajů V souladu s lhůtami uvedenými v příslušných smlouvách jde o dobu nezbytně nutnou k zajištění práv a povinností plynoucích jak ze závazkového vztahu, oprávněných zájmů zpracovatele a příslušných právních předpisů. Každý vlastník osobního údaje, který zjistí nebo se domnívá, že správce nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobního údaje, které je v rozporu s ochranou osobního života vlastníka osobního údaje nebo v rozporu se zákonem zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může: požádat správce o vysvětlení osobně nebo prostřednictvím adresy aramismediasro@gmail.com. Požadovat, aby správce odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo výmaz (zapomenutí) osobních údajů.
Problematika cookies Když používáte náš web v počítači jsou uloženy také cookies. Cookies nejsou nijak škodlivé, nemohou spustit vir ani spustit nějaký program. Slouží pouze k tomu, aby byl web funkční a pro uživatelsky příjemnější. 
Informace získané pomocí cookies jsou uloženy pouze ve Vašem počítač a používáme je pouze pro správný chod webu.
 Používáme jen dočasné cookies, tzn. že se po 2 dnech zneplatní automaticky prohlížečem, případně tyto cookies můžete odstranit ručně v nastavení prohlížeče (obvykle správa zabezpečení, správa cookies). V nastavení počítače můžete cookies také trvale zakázat, avšak toto pro chod našeho obchodu nedoporučujeme - objednávka se nemusí odeslat nebo nemusí k nám dorazit správně.
Další práva a povinnosti smluvních stran: Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy aramismediasro@gmail.com. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.
V případě, že dojde mezi prodávajícím a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je:
Česká obchodní inspekce Ústřední inspektorát - oddělení ADR Štěpánská 15 120 00 Praha 2
Email: adr@coi.cz Web: adr.coi.cz
Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/
Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona o ochraně spotřebitele.
Ostatní neuvedené se řídí dle platného ustanovení občanského zákoníku.
Ochrana osobních údajů je řešena dokumentem na odkazu "Ochrana osobních údajů"
Prohlášení o zpracování osobních údajů dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a poučení subjektů údajů (dále jen GDPR).
Správce osobních údajů Právnícká osoba s.r.o., NÁZEV: Aramis Media s.r.o. Aramis Media s.r.o., kontaktní adresa pro oblast ochrany osobních údajů: aramismediasro@gmail.com, telefonní číslo: +420 733 680 058 Vás tímto v souladu s čl.12 Nařízení GDPR informuje o zpracování Vašich osobních údajů a o Vašich právech.
Rozsah zpracování osobních údajů Osobní údaje jsou zpracovávány v rozsahu, v jakém je příslušný subjekt údajů správci poskytl, a to v souvislosti a na základě svobodného rozhodnutí v okamžiku navázání obchodního vztahu nebo registrace a dále v rámci smluvního či jiného právního vztahu se správcem, nebo které správce shromáždil jinak a zpracovává je v souladu s platnými právními předpisy či k plnění zákonných povinností správce.
Osobní údaje získáváme od vlastníků osobních údajů (nákupy, registrace, dodávky produktů a služeb, kontaktní formulář z webu, komunikace po telefonu, vizitky apod.). Osobní údaje z veřejných zdrojů jsou využity výhradně pro potřebu realizace obchodního vztahu nebo v souladu se získaným souhlasem od držitele osobního údaje. Osobní údaje shromažďujeme pouze za účelem zpracování objednávky a případným dotazům na zákazníka, upřesnění objednávky apod.
Předmětem zpracování jsou údaje, fakturační a dodací adresa, název firmy, jméno a příjmení, ulice, město, poštovní směrovací číslo, daňové identifikační číslo (tzv. DIČ), identifikační číslo organizace (tzv. IČ), telefonní číslo, Skype kontakt a e-mail. Tyto vyjmenované osobní údaje nejsou v žádném případě poskytnuty dalším osobám, třetím osobám, nejsou využity k dalším marketingovým účelům, jsou to údaje nezbytné pro plnění smlouvy.
V případě souhlasu se zasíláním reklamních / marketingových e-mailů dostává příjemce jednoduchý informační e-mail, souhlas může příjemce kdykoliv odvolat buď přímo kliknutím na odkaz "zrušit odběr " v zaslaném informačním e-mailu, zasláním požadavku na e-mail aramismediasro@gmail.com, nebo telefonicky na telefonním čísle +420 733 680 058.
Zpracování osobních údajů provádí správce za dodržení všech bezpečnostních zásad pro správu a zpracování osobních údajů. Správce garantuje, že budou dodrženy veškeré odpovědnosti při zpracování osobních údajů a práv vlastníka osobních údajů. Ke zpracování dochází prostřednictvím výpočetní techniky, data jsou uložena pod silným heslem a uložení probíhá zabezpečeným šifrovaným přenosem. Za tímto účelem přijal správce taková opatření k zajištění ochrany osobních údajů, zejména opatření proti neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům. Veškerá data jsou shromažďována a ukládána na serverech, které jsou umístěny v zabezpečeném objektu, to se týká také veškerých datových záloh. Všechny údaje jsou chráněny také proti případným elektronickým útokům – HW firewallem a SW zabezpečením přímo na serverech.
Doba zpracování osobních údajů V souladu s lhůtami uvedenými v příslušných smlouvách jde o dobu nezbytně nutnou k zajištění práv a povinností plynoucích jak ze závazkového vztahu, oprávněných zájmů zpracovatele a příslušných právních předpisů. Každý vlastník osobního údaje, který zjistí nebo se domnívá, že správce nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobního údaje, které je v rozporu s ochranou osobního života vlastníka osobního údaje nebo v rozporu se zákonem zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může: požádat správce o vysvětlení osobně nebo prostřednictvím adresy aramismediasro@gmail.com. Požadovat, aby správce odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo výmaz (zapomenutí) osobních údajů.
Problematika cookies Když používáte náš web (dále jen web) v počítači jsou uloženy také cookies. Cookies nejsou nijak škodlivé, nemohou spustit vir ani spustit nějaký program. Slouží pouze k tomu, aby byl magazín, eshop nebo celkově web funkční a pro uživatelsky příjemnější. 
Informace získané pomocí cookies jsou uloženy pouze ve Vašem počítač a používáme je pouze pro správný chod webu.
 Případně tyto cookies můžete odstranit ručně v nastavení prohlížeče (obvykle správa zabezpečení, správa cookies). V nastavení počítače můžete cookies také trvale zakázat, avšak toto pro chod našeho webu nedoporučujeme - registrace, přihlášení, přidávání komentářů nebude nejspíše funkční.


Chci odebírat novinky ADNES ve svém prohlížeči!